REGULAMIN

INFORMACJE OGÓLNE 


Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady dokonywania zakupu towarów w Sklepie Internetowym Faron- Element natury w twoim domu

Sklep internetowy Faron- Element natury w twoim domu jest prowadzony przez Rafała Faron prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Rafał Faron FARON” w Powiecie Limanowskim, Kamienica 693, 34/608,  REGON: 382588158, NIP: 7372217320

Sklep internetowy Faron- Element natury w twoim domu (zwany dalej Sprzedającym) prowadzi sprzedaż detaliczną towarów za pośrednictwem strony internetowej pod adresem https://www.faron.pro/ Złożenie zamówienia przez Zamawiającego oznacza zgodę na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w niniejszym Regulaminie.

Zamawiający(zwany dalej Klientem) może być osoba prawna, osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.ZAMÓWIENIA I REALIZACJA ZAMÓWIŃ


W sklepie internetowym Klient może dokonać zakupów bez konieczności zalogowania się (założenia konta Klienta).

Sprzedający przyjmuje zamówienia przez 24 godziny na dobę przez cały rok poprzez formularz zamówienia umieszczony na stronie sklepu Internetowego oraz poprzez pocztę mailową. Sprzedawca zastrzega, iż każde zamówienie może mieć tylko jeden adres dostawy.

Przyjęcie zamówienia do realizacji przez Sprzedającego jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy stronami i ma miejsce w momencie wysłania przez Sprzedającego potwierdzenia realizacji zamówienia. Każde zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą mailową na adres wskazany przez Klienta.

Przyjęcie zamówienia do realizacji przez Sprzedającego następuje:

• dla zamówień płatnych tradycyjnym przelewem bankowym po otrzymaniu kwoty do zapłaty na konto bankowe firmy,

• dla zamówień płatnych przy odbiorze po otrzymaniu przez Sprzedającego potwierdzenia zamówienia od Klienta drogą mailową,

• dla zamówień płatnych poprzez system Płatności. ( po otrzymaniu przez Sprzedającego potwierdzenia pozytywnej autoryzacji z systemu Płatności.

Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest podanie prawdziwych, poprawnych i pełnych danych Klienta oraz odbiorcy przesyłki, umożliwiające weryfikację złożonego zamówienia. Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży jeżeli zamówienia nie uda się zweryfikować w ciągu 3 dni roboczych od daty jego złożenia.

Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu, lub wycofać je do momentu jego wysłania. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe poprzez wysłanie e-mail.

Zastrzega się, iż Sprzedawca ma prawo odmówić zrealizowania zamówienia w sytuacji, gdy posiada informacje o okolicznościach podważających wiarygodność i rzetelność Klienta.
 DOSTAWA


Zastrzega się, iż termin dostawy zamówienia do Klienta obejmuje czas realizacji zamówienia przez Sprzedawcę oraz czas doręczenia.

Czas realizacji zamówienia to, od 5 do maksymalnie 25 dni od złożenia zamówienia. Czas realizacji nie uwzględnia dni wolnych od pracy (tj. sobót, niedziel i świąt).

W sytuacji, gdy czas realizacji będzie dłuższy niż podany w ofercie, Sprzedający poinformuje Klienta o opóźnieniu drogą mailową.

Koszt wysyłki jest darmowy do wybranych województw w Polsce takich jak- Małopolskie, Opolskie, Podkarpackie, Lubelskie, Łódzkie, Śląskie, Świętokrzyskie, W przypadku zamówienia towaru do innego województwa niż wyżej wymienione, koszty dostawy wynoszą 0,75zł za kilometr liczony od adresu podanego w punkcie pierwszym.

Koszt wysyłki towarów poza terytorium RP pokrywa Klient i każdorazowo sporządzana jest wycena indywidualna. Koszt zależy od kraju, dostawy, wagi i wartości zamówienia. Zamówienia, w których miejsce dostawy towaru przewidziany jest poza terytorium RP zamówienia należy składać pod adresem e-mail  biuro@faron-pro.beep.pll aby Sprzedający mógł ustalić orientacyjny czas dostawy oraz koszt dostawy zamówionych towarów

 

PŁATNOSĆ

 1.   Z tytułu zawartej umowy sprzedaży Klient jest zobowiązany do zapłaty wskazanej Ceny oraz kosztów Dostawy zamówionych Produktów. W przypadku korzystania przez Klienta z możliwości osobistego odbioru Produktów Klient nie ponosi kosztów Dostawy Produktu.

 2. Cena jest wyrażona w walucie polski złoty (PLN) i jest ceną brutto zawierającą podatek od towarów i usług (podatek VAT). Cena w Sklepie Internetowym nie obejmuje kosztów przesyłki lub dostawy Produktu, które są odrębnie wskazane w trakcie składania Zamówienia w Sklepie Internetowym i o których Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia. Sprzedawca zapewnia, że cena wskazana w złożonym Zamówieniu, nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji umowy sprzedaży, zawartej na podstawie Zamówienia.

 3. Płatność następuje w wybranej przez Klienta formie:

 1. gotówkowej – płatność za pobraniem lub płatność przy odbiorze osobistym;

 1. bezgotówkowej – przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy prowadzony przez mBank  o nr: 69 1140 2004 0000 3502 8023 0324


 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.


Ceny w sklepie internetowym są podawane w polskich złotych. Ceną wiążącą dla stron jest cena podana przy każdym produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

 

POLITYKA ZWROTÓW

Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego bez wskazania przyczyn i bez ponoszenia kosztów,  14 dni od dnia odbioru Produktów przez Konsumenta lub osobę wskazaną przez Konsumenta.  

W celu wykonania prawa do odstąpienia należy wysłać do Sprzedawcy, przed upływem wskazanego powyżej terminu, oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy.

W przypadku skutecznego wykonania prawa do odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a wszelkie świadczenia stron oraz wynagrodzenie otrzymane w wyniku wykonania umowy podlegają zwrotowi. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać Konsumenta.


Konsument ma obowiązek zwrotu Produktów w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił.


Zwrot wszystkich dokonanych przez Klienta płatności w związku z umową, od której Konsument odstąpił, w tym kosztów dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym), zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Za zgodą Sprzedawcy oraz po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta może zostać ustalony również inny sposób zwrotu płatności, który nie będzie wiązał się z dodatkowymi kosztami dla Konsumenta.

W przypadku gdy Konsument odstępuje od umowy sprzedaży jedynie w zakresie niektórych Produktów, które były objęte jednym Zamówieniem:


 1. Sprzedawca zwróci część kosztów dostawy, która była związana ze zwracanymi Produktami (tj. zwrot kosztów Dostawy nastąpi w takiej części,                 w jakiej uwzględnienie zwracanych Produktów w całym Zamówieniu powoduje wzrost kosztów jego Dostawy);

 2. nie podlegają zwrotowi te koszty Dostawy Produktów, które Konsument zobowiązany jest ponieść w związku z dostawą tej części Produktów, co do której Konsument od umowy nie odstąpił.

 3. Bezpośrednie koszty dostarczenia zwracanego w następstwie odstąpienia od umowy Produktu do Sklepu Internetowego ponosi Konsument.

 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w zawartych umowach:


O świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;​

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

W wypadku Klientów nie będących Konsumentami, którzy korzystają z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży i dokonają zwrotu Produktu, Sprzedawcy przysługuje prawo do zachowania wpłaconej kwoty w wysokości 20 % ceny brutto zakupionego Produktu oraz dokonania w tym zakresie korekty uprzednio wystawionej faktury. Koszty zwrotu Produktu ponosi w tym wypadku w całości Klient i nie ma on prawa obciążać nimi Sprzedawcy;

W wypadku Klientów nie będących Konsumentami, prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, a tym samym zwrot towarów nie przysługuje, gdy zamówione Produkty zostały zamówione przez Sprzedawcę według specyfikacji dostarczonej przez Klienta, co obejmuje zarówno Produkty o cechach indywidualnych wyprodukowane na zamówienie Klienta, jak też Produkty o nietypowych cechach określonych przez Klienta.

 

REKLAMACJE

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi Produktów wolnych od wad fizycznych i prawnych. Na podstawie art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego Klientowi przysługują ustawowe uprawnienia wynikające z rękojmi. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi, jeśli sprzedany Produkt ma wady fizyczne lub prawne.

 2. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Produktu w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. W przypadku gdy Klientem jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają Cenę Produktu.

 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy do Sprzedawcy. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje. Postanowienia niniejszego ustępu mają zastosowanie także do zwrotu Produktu w razie odstąpienia od umowy i wymiany Produktu na wolny od wad.

 4. Okres rękojmi wynosi 2 lata (rękojmia obejmuje wady fizyczne, które zostały stwierdzone w okresie dwóch lat od daty odbioru Produktu), z zastrzeżeniem art. 568 § 6 Kodeksu Cywilnego.

 5. W wypadku gdy Sprzedawca na podstawie przepisów o rękojmi dostarcza Klientowi Produkt wolny od wad, może on jednocześnie żądać zwrotu Produktu wadliwego.

 6. Roszczenia reklamacyjne są rozpoznawane na podstawie Dowodu Zakupu przedstawionego przez Klienta.

 7. W reklamacji Klient powinien wskazać: opis stwierdzonej wady, żądany sposób jej rozstrzygnięcia oraz zwrotne dane teleadresowe Klienta (imię, nazwisko, adres, adres e-mail). Wraz ze zgłoszeniem reklamacji Klient powinien dostarczyć Produkt podlegający reklamacji. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Klienta celem uzupełniania informacji zawartych w reklamacji, jeżeli podane przez Klienta informacje będą niepełne i rozpatrzenie reklamacji na podstawie danych podanych przez Klienta nie będzie możliwe.

 8. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą elektroniczną poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail Klienta podany w reklamacji, a w przypadku jego braku na adres pocztowy Klienta, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

 9. W przypadku Produktów objętych także gwarancją, uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy w zakresie określonym ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

 10. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego należy składać na adres mailowy: biuro@krainameblidrewnianych.pl  bądź listownie na adres Sklepu Internetowego.

 11. W celu ułatwienia i przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji Klient powinien podać takie informacje jak: adres e-mail, rodzaj oraz datę wystąpienia nieprawidłowości, a także dane kontaktowe.

 12. Rozpatrzenie reklamacji związanej z świadczeniem usług drogą elektroniczną następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 13. Rękojmia nie obejmuje uszkodzeń drewna powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania mebli lub powstałych po czasie naturalnych pęknięć pomiędzy słojami drzewa. W szczególności Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia mebli spowodowane:

 1. przechowywaniem mebli w pomieszczeniach o zbyt niskiej lub zbyt wysokiej wilgotności (tj. poniżej 50% lub powyżej 65%),

 2. przechowywaniem mebli w pomieszczeniach o zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperaturze (tj. poniżej 15°C lub powyżej 25°C),

 3. naprężeniami pomiędzy, słojami drewna które powodują naturalne pęknięcia,

 4. przetrzymywaniem mebli na zewnątrz, w sposób narażający je na działanie szkodliwych czynników atmosferycznych oraz intensywnych promieni słonecznych,

 5. przechowywaniem mebli w odległości mniejszej niż 1 m od źródła ciepła,

 6. czyszczeniem mebli środkami zawierającymi alkohol, rozpuszczalniki lub inne substancje żrące, bądź środkami wnikającymi w powłokę drewna,

 7. naturalnym zużyciem drewna,

 8. działaniem zwierząt i owadów,

 1. Sprzedawca nie odpowiada za dyskoloryzację lub odbarwienia drewna wywołaną naturalnymi jego cechami.

 2. Wymiary mebli podane na stronie internetowej sklepu mogą ulec zmianie. Zamieszczone zdjęcia ofert mogą nie odzwierciedlać dokładnie kolorów mebli i wykończeń. Kolory we wzorniku uzależnione są od ustawienia i kolorystyki monitorów Klientów. Drewno jako materiał naturalny posiada swoją strukturę i nietypowe rysy sprawiające, że każdy mebel ma swój niepowtarzalny, indywidualny charakter. Cechy naturalne drewna mogą powodować różnice kolorystyczne w poszczególnych elementach drewna, jak również różnice w ułożeniu słoi i strukturze drewna. Nierówności struktury i słoi, sęki, przebarwienia, szczeliny, wgłębienia i pęknięcia są efektem ręcznej obróbki oraz cechami naturalnymi drewna.

 3. Meble dostarczone przez Sprzedającego są w pełni sprawne i funkcjonalne. Dzięki swojej konstrukcji są one trwałe, solidne i mogą spełniać swoje funkcje przez wiele lat, pod warunkiem właściwego ich użytkowania, zgodnego z ich przeznaczeniem. W szczególności:

 1. Meble w trakcie ich używania powinny być przez cały czas wypoziomowane. Meble należy przed czyszczeniem odmuchnąć;

 2. Meble należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, wietrzonych i nie narażonych na działanie szkodliwych czynników atmosferycznych oraz intensywnych promieni słonecznych;

 3. Meble należy przechowywać w pomieszczeniach wolnych od wilgoci, nadmiernego przegrzewania lub wychładzania, w temperaturze od 15°C do 25°C, przy wilgotności powietrza od 50% do 65%;

 4. Meble należy trzymać z dala od źródeł ciepła (takich jak kaloryfer, grzejnik, piec, kominek, itp.), minimalna odległość powinna wynosić 1,50 m;

 5. Należy zmieniać położenie rzeczy znajdujących się na powierzchni drewna, w celu zminimalizowania ryzyka pojawienia się miejscowych odbarwień na drewnianej powierzchni.

 6. Meble powinny być czyszczone środkami do struktur drewnianych nie zawierającymi alkoholu, rozpuszczalników i innych substancji żrących oraz takich które wnikają w powłokę drewna.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administrator Danych.Administratorem danych zawartych w serwisie, w tym danych osobowych jest Rafał Faron, prowadzący działalność pod gospodarczą pod firmą Rafał Faron FARON, Kamienica693, 34/608 NIP 7372217320,REGON 382588158  e-mail; biuro@faron-pro.beep.pl Tel; 516505450 zwany dalej Administratorem danych.
Jakie informacje o Użytkownikach są gromadzone przez Sklep Internetowy i w jaki sposób mogą one być wykorzystywane?Sklep Internetowy zbiera, a także wykorzystuje informacje o swoich Klientach, jedynie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji złożonego Zamówienia i dokonania jego Dostawy, a także rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Informacje zbierane przez Sklep Internetowy są wykorzystywane również do informowania Klientów o oferowanych przez nas produktach i usługach. W pojedynczych przypadkach pozwalamy sobie zbierać informacje o użytkownikach takie jak: adres poczty elektronicznej lub dane osobowo-adresowe (np. w przypadku badań ankietowych czy też badania formularzy zamówień).
Żadna z powyższych informacji nie będzie przekazywana osobom trzecim w celach innych niż niezbędne do realizacji Zamówienia.
Adresy IP naszych użytkowników są wykorzystywane w takich przypadkach jak: diagnoza problemów związanych z pracą naszego serwera lub analizy naruszeń bezpieczeństwa czy też w związku zarządzaniu naszą stroną www. Adres IP może być również wykorzystywany do gromadzenia czy też identyfikacji danych demograficznych osób, które odwiedzają naszą stronę internetową. W szczególnych przypadkach możemy dopuścić sporządzenie zbiorczych raportów bądź ogólnych zestawień tematycznych, które zostaną ujawnione osobom trzecim. Takie zestawienia nie zawierają danych pozwalających na identyfikację Użytkowników Sklepu Internetowego.


W jaki sposób wykorzystujemy informacje pochodzące z formularzy zamówień, lub badań ankietowych?Nasz serwis korzysta z formularza zamówień, który umożliwia naszym Klientom złożenie Zamówienia na oferowane w ramach Sklepu Internetowego Produkty. Formularze pozwalają na zbieranie informacji kontaktowych od odwiedzających nas osób, takich jak adresy poczty elektronicznej Użytkowników. Informacje, które pochodzą z formularzy zamówień są wykorzystywane do realizacji Zamówień, wysyłania informacji o naszej firmie oraz materiałów promocyjnych. Informacje kontaktowe Klientów są także wykorzystywane do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to niezbędne. Użytkownicy mają możliwość zrezygnowania z otrzymywania od nas listów elektronicznych.
Podczas przeprowadzanych badań ankietowych prosimy odwiedzających o podanie informacji kontaktowych, takich jak adres poczty elektronicznej. W uzasadnionych przypadkach informacji kontaktowych pochodzących z ankiet używamy do wysyłania użytkownikom informacji o naszej firmie oraz materiałów promocyjnych. Informacje kontaktowe Klientów są także wykorzystywane do nawiązania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne.
Na naszej stronie www organizujemy konkursy, w których prosimy odwiedzających o informacje kontaktowe, takie jak adres poczty elektronicznej. Używamy informacji kontaktowych, pochodzących od osób uczestniczących w naszych konkursach, do wysyłania użytkownikom informacji o naszej firmie, oraz materiałów promocyjnych. Informacje kontaktowe pochodzące od uczestników konkursów są także wykorzystywane do nawiązania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne. Uczestnicy konkursów mają możliwość zrezygnowania z otrzymywania od nas listów elektronicznych.
Ochrona danych osobowych.Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji Zamówień składanych w Sklepie Internetowym, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz do świadczenia usług drogą elektroniczną, na  podstawie:


- art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą)


- art. 6 ust. 1 lit. c RODO (niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego związanego z zachowaniem dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa podatkowego)

Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo żądania od Administratora danych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych jest warunkiem umownym i jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego.
Osoba, która podała swoje dane osobowe ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego przez Sklep Internetowy na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe są przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie przez osobę, która je podała, a po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych Sklep Internetowy przetwarza dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy.
Dane osobowe podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych w celu realizacji umów zawartych za pośrednictwem Sklepu Internetowego.


Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego.
Administrator danych traktuje ochronę prywatności, w tym ochronę danych osobowych Użytkowników priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona. Administrator danych stosuje wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane przez Użytkowników dane osobowe były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem danych. Odpowiednimi działaniami Użytkownicy mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa swoich danych osobowych w Internecie (m.in. poprzez częstą zmianę hasła dostępowego, stosowanie w nich kombinacji liter, cyfr i znaków szczególnych).
Administrator Danych Osobowych dochowuje najwyższej staranności w ochronie danych osobowych oraz prawa do prywatności. Wszystkie wykorzystywane przez Sprzedawcę środki ochrony informacji odpowiadają standardom ochrony, o których mowa w ustawie o ochronie danych osobowych, Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz wydanych na ich podstawie aktach wykonawczych i innych przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

 

Polityka Cookies

Sklep Internetowy okazjonalnie wykorzystuje pliki cookies, które służą ułatwieniu korzystania z zasobów naszej strony internetowej.
Cookies (czyli tzw. „ciasteczka“) umożliwiają śledzenie częstotliwości odsłon i nawigacji na stronie. Są to małe pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarki internetowe w komputerach stacjonarnych i na urządzeniach mobilnych. Niektóre z nich są przechowywane na urządzeniu końcowym do czasu zakończenia sesji. Są to pliki „cookie sesyjne“ które po zakończeniu sesji są kasowane z twardego dysku. Istnieją też pliki cookie, które pozostają w pamięci urządzenia końcowego umożliwiając rozpoznanie podczas kolejnej wizyty w Sklepie Internetowym (są to tzw. „cookies stałe“).